In 2007 is een nieuwe chemicaliënverordening, de zogenaamde ECHA - Legislation  in werking getreden. Hierin wordt de registratie, evaluatie en automatisering van chemicaliën (REACH) behandeld.

In Artikel 5 van de REACH-verordening ('No Data No Market') wordt bepaald dat er geen stoffen in de Europese Economische Ruimte mogen worden geproduceerd of uit derde landen in de EU mogen worden geïmporteerd die niet vooraf zijn geregistreerd bij het Europees Chemicaliënagentschap ECHA in Helsinki zijn geregistreerd. Deze regeling geldt voor de stoffen op zich en voor stoffen als bestanddeel van een preparaat of product. 

Het centrale punt is dat klassieke slijpmiddelen volgens REACH worden gezien als producten. Stoffen in producten hoeven alleen dan te worden geregistreerd als de stof bij het gebruik van het product opzettelijk vrijkomt.

Bij het gebruik van slijpproducten komen echter niet opzettelijk stoffen vrij. Deze positie wordt ook ingenomen door de FEPA (Federation of European Producers of Abrasives). 

TYROLIT-producten – met name gevonden conventionele slijpmiddelen – gelden dus niet als stoffen of preparaten, maar als producten zonder opzettelijke afgifte. Voor dergelijke producten hoeven geen veiligheidsinformatiebladen te worden overlegd. In het kader van optimale klantenservice en een zo groot mogelijke transparantie heeft TYROLIT besloten om, gebaseerd op de veiligheidsinformatiebladen volgens REACH, vrijwillige productinformatie op te stellen. Deze is op aanvraag verkrijgbaar.

Informatieverplichtingen

TYROLIT heeft – als producent en leverancier van producten – informatieverplichtingen tegenover zijn grondstofleveranciers en tegenover zijn klanten.

Als leverancier van producten heeft het bedrijf TYROLIT - Schleifmittelwerke Swarovski KG de verplichting zijn klanten te informeren over mogelijk zeer zorgwekkende stoffen (SVHC = substances of very high concern) die in een concentratie van meer dan 0,1% aanwezig zijn in de artikelen.

Hierbij wordt bevestigd dat de door TYROLIT geproduceerde producten geen stoffen van de kandidatenlijst (in de meest recente versie) in overeenstemming met artikel 59(1) van de verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) bevat in concentraties van meer dan 0,1 gewichts-%.

De meest recente SVHC-kandidatenlijst vindt u op het volgende adres: ECHA - candidate list

Tegenover onze leveranciers zal Tyrolit actief communiceren over het beoogde gebruik, in overeenstemming met artikel 34 en 37. Bovendien zal TYROLIT - Schleifmittelwerke Swarovski KG relevantie informatie ter beschikking stellen die de fabrikanten en/of leveranciers in staat moet stellen een voor het gebruik van de stof relevant blootstellingsscenario op te stellen voor de veiligheid van de stof.

In overeenstemming met artikel 33 van de verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) moet de fabrikant productinformatie afgeven waaruit blijkt of stoffen van de kandidatenlijst (in de meest recente versie ECHA - candidate list) in overeenstemming met artikel 59 (1) in een concentratie van meer dan 0,1 massaprocent voorkomen in de geleverde producten of de verpakking.

Als dit het geval is, dient de leverancier ten minste de naam van de desbetreffende stof en optioneel informatie voor veilig gebruik van het product ter beschikking te stellen.

Deze informatie moet bij de eerste levering van TYROLIT - Schleifmittelwerke Swarovski KG beschikbaar worden gesteld.

 

Om te kunnen voldoen aan de eisen en specificatie van de REACH-verordening, is binnen de TYROLIT Groep een centraal kenniscentrum opgezet dat zorgt voor implementatie van REACH conform de wet.

 

Birgit Lung
Officer responsible for chemicals / REACH
Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski K.G.
Swarovskistrasse 33
6130 Schwaz / Oostenrijk
Tel.: +43-5242-606-2735
Mobiel: +43-664-8220-074
Fax: +43-5242-606-12735
E-mail: birgit.lung@Tyrolit.com